Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ

Τα όργανα διοίκησης της ΕΕΜΦ είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων αποτελείται, σύμφωνα με το Καταστατικό της Επιτροπής, από εννέα μέλη, τρία προερχόμενα από τη ΔΕΗ, τρία προερχόμενα από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και τρεις ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, σύμφωνα με το Καταστατικό της Επιτροπής, στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη και οι πρώην πρόεδροι της ΕΕΜΦ ως επίτιμοι πρόεδροι.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη την 22η Σεπτεμβρίου 2021 και έχει τριετή θητεία.

image

Παπαχατζάκη Χαρά

Πρόεδρος

image

Παπανικολάου Παναγιώτης

Α’ Αντιπρόεδρος

image

Δήμου Χρήστος

Β’ Αντιπρόεδρος

image

Λαζαρίδου Σέρα

Γενική Γραμματέας

image

Σαρλά Σοφία

Ταμίας

image

Ευάγγελος (Άγγελος) Ράμπιας

Μέλος

image

Μπενσασσών Λίζα

Μέλος

image

Σούλης Βασίλης

Μέλος

image

Φωτοπούλου Σία

Μέλος

image

Ντουνιάς Γεώργιος

Επίτιμος Πρόεδρος

image

Αναστασόπουλος Κωνσταντίνος

Επίτιμος Πρόεδρος

Το Εποπτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΕΜΦ, η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στο Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) το οποίο αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη της Ε.Ε.Μ.Φ., τα οποία έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το παρόν Εποπτικό Συμβούλιο εξελέγη την 21η Δεκεμβρίου 2015 και έχει τριετή θητεία.

image

Μπενσασσών Αβραάμ

Πρόεδρος

image

Μαυρονικολάου Νικόλαος

Μέλος Ε.Σ.

image

Στεφανάκος Ιωάννης

Μέλος Ε.Σ.

Δείτε τις δραστηριότητες μας και μην ξεχάσετε να συμμετάσχετε στην επόμενη!